Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu số 1 năm học 2017 - 2018

Thứ sáu - 06/11/2015 14:26

Thời khóa biểu số 1 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu trường THCS Văn Khê năm học 2017 - 2018

Lớp 9A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Văn  Văn Công nghệ Sinh
2 Toán Toán Văn Văn Toán Anh
3 GDCD Thể dục Thể dục Hóa Toán
4 Anh Địa Hóa BDHSG Địa Sử
5 Nhạc HĐNGLL Sinh BDHSG Sinh hoạt

Lớp 9A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Anh Sinh Toán Văn GDCD
2 Địa Thể dục Sử Địa Văn
3 Toán Công nghệ Hóa Thể dục Sinh
4 Văn Nhạc Văn BDHSG Hóa Toán
5 Anh HĐNGLL Văn BDHSG Toán Sinh hoạt

Lớp 9A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sử Văn Toán Văn
2 Toán Hóa Văn Thể dục Sinh
3 Địa Anh Địa Hóa Văn Toán
4 Thể dục GDCD Sinh Tự chọn Anh
5 Văn HĐNGLL Nhạc Tự chọn Công nghệ Sinh hoạt

Lớp 9A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa Toán Thể dục Hóa
2 Địa Toán Sinh GDCD Anh Toán
3 Toán Địa Văn Văn Công nghệ Văn
4 Thể dục Văn Tự chọn Sử Sinh
5 Văn HĐNGLL Anh Tự chọn Nhạc Sinh hoạt

Lớp 9A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Thể dục Toán Công nghệ Anh Văn
2 Toán Sinh Văn Hoá Văn
3 Sinh Anh Toán Địa GDCD
4 Nhạc Hóa Thể dục BDHSG Văn Toán
5 Văn HĐNGLL Địa BDHSG Sử Sinh hoạt

Lớp 9A6

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Sinh Thể dục Hoá Toán Văn
2 Hóa Toán Văn GDCD Toán
3 Toán Sinh Văn Văn Nhạc Sử
4 Văn Địa BDHSG Thể dục Anh
5 Công nghệ HĐNGLL Anh BDHSG Địa Sinh hoạt

Lớp 8A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Anh Anh GDCD Thể dục
2 Toán Anh Nhạc Sử Văn Hoá
3 Thể dục Hóa Toán Văn Văn
4 Văn Công nghệ Địa Tự chọn Sinh Toán
5 Mỹ thuật Sinh Sử Tự chọn Công nghệ Sinh hoạt

Lớp 8A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán Văn Văn Toán
2 Địa Hoá Thể dục Văn Thể dục Mỹ thuật
3 Toán Công nghệ Sinh Sinh Công nghệ
4 Anh Anh Sử Tự chọn Anh Hóa
5 Văn Nhạc GDCD Tự chọn Sử Sinh hoạt

Lớp 8A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sử Toán Anh Anh
2 Toán Thể dục Công nghệ Nhạc Sinh
3 Hóa Văn Anh Sử Văn Thể dục
4 Văn Công nghệ Mỹ thuật Tự chọn Văn Toán
5 Sinh GDCD Địa Tự chọn Hoá Sinh hoạt

Lớp 8A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Thể dục Toán Sử Hoá  Văn
2 Công nghệ Toán Văn Sinh Nhạc Anh
3 Toán Sinh Văn Địa Toán
4 Anh Sử GDCD Tự chọn Công nghệ Thể dục
5 Văn Mỹ Thuật Hoá Tự chọn Anh Sinh hoạt

Lớp 8A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán Sinh Văn Lý 
2 Thể dục GDCD Địa Toán Văn Công nghệ
3 Toán Công nghệ Nhạc Văn Thể dục Anh
4 Văn Sinh Anh BDHSG Anh Sử
5 Hoá Hoá Mỹ thuật BDHSG Sử Sinh hoạt

Lớp 7A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Văn Sinh Sử Anh
2 Toán Toán Văn Thể dục Mỹ thuật Anh
3 Địa Thể dục GDCD Nhạc Toán Địa
4 Văn Sử Công nghệ BDHSG Sinh Toán
5 Anh HĐNGLL BDHSG   Sinh hoạt

Lớp 7A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Thể dục Toán Công nghệ
2 Thể dục SửVăn Sử Anh Sử Địa
3 Toán GDCD Sinh Địa Anh Toán
4 Sinh Toán Nhạc Tự chọn Mỹ thuật Văn
5 Văn HĐNGLL Anh Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 7A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Anh Sử Văn
2 Toán Anh Văn Toán Công nghệ Thể dục
3 Mỹ thuật Nhạc Văn Sinh Sinh GDCD
4 Thể dục Địa Sử Tự chọn Anh Toán
5 Văn HĐNGLL Địa Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 7A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Địa Anh Văn Toán Địa
2 GDCD Nhạc Văn Sinh Văn
3 Toán Sinh Toán Anh Mỹ thuật Sử
4 Anh Thể dục Thể dục Tự chọn Sử Toán
5 Văn HĐNGLL Công nghệ Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 7A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Thể dục Toán Anh Sinh
2 Địa Toán Địa Anh Toán Công nghệ
3 Toán Thể dục Mỹ thuật Sử Sử Văn
4 Văn Anh Tự chọn Nhạc Văn
5 GDCD HĐNGLL Sinh Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Anh Thể dục Văn Nhạc Thể dục
2 Toán Mỹ thuật Toán GDCD Sinh Toán
3 Anh Địa Sinh Văn Toán
4 Anh Công nghệ Công nghệ Tự chọn Văn Sử
5 Văn HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Nhạc Địa Toán Toán Sử
2 Mỹ thuật Anh Công nghệ Sinh Văn Công nghệ
3 Toán Sinh Thể dục Văn Thể dục
4 Anh Văn Anh Tự chọn GDCD Toán
5 Văn HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Anh Sử Văn Thể dục Sử
2 Công nghệ Toán Thể dục Văn Anh Công nghệ
3 Toán Mỹ thuật GDCD Toán Thể dục
4 Văn Sinh Công nghệ BDHSG Nhạc Toán
5 Anh HĐNGLL   BDHSG   Sinh hoạt

Lớp 6A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Sinh Anh Văn Toán Toán
2 Sinh Công nghệ Toán Anh Thể dục
3 Toán Địa Nhạc GDCD Văn Sử
4 Văn Anh Thể dục Tự chọn Văn Mỹ thuật
5 Công nghệ HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Công nghệ Anh Toán Anh
2 Toán Văn Sử Địa GDCD Thể dục
3 Công nghệ Văn Văn Văn Nhạc Sinh
4 Mỹ thuật Sinh Tự chọn Thể dục Toán
5 Anh HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A6

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Công nghệ GDCD Nhạc Văn
2 Công nghệ Văn Anh Toán Sử Anh
3 Toán Anh Sinh Sinh Thể dục Toán
4 Địa Mỹ thuật Tự chọn Toán Thể dục
5 Văn HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tài liệu

Văn bản mới

01

Hướng dẫn chuyên môn năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 09/09/2017

lượt xem: 97 | lượt tải:31

Số: 40/PGD&ĐT

CV nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 ngành GD&ĐT quận

Thời gian đăng: 24/01/2017

lượt xem: 289 | lượt tải:87

Số: 851 /HD - PGD&ĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thời gian đăng: 21/09/2016

lượt xem: 379 | lượt tải:103

S ố : 3 3 3 7 / S G D & Đ T - G D T r H

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2016 - 2017

Thời gian đăng: 21/09/2016

lượt xem: 871 | lượt tải:232

Số 03/2016/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí năm học 2016 - 2017 của HDDND Thành phố

Thời gian đăng: 21/09/2016

lượt xem: 574 | lượt tải:134

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay28
  • Tháng hiện tại7,647
  • Tổng lượt truy cập370,727

CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ
Địa chỉ: Đường Phan Đình giót - La Khê - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 0243.824.042
Email: c2vankhe-hadong@hanoiedu.vn        Website:thcsvankhe.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây