Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu số 1 năm học 2017 - 2018

Thứ sáu - 06/11/2015 14:26

Thời khóa biểu số 1 năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu trường THCS Văn Khê năm học 2017 - 2018

Lớp 9A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Văn  Văn Công nghệ Sinh
2 Toán Toán Văn Văn Toán Anh
3 GDCD Thể dục Thể dục Hóa Toán
4 Anh Địa Hóa BDHSG Địa Sử
5 Nhạc HĐNGLL Sinh BDHSG Sinh hoạt

Lớp 9A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Anh Sinh Toán Văn GDCD
2 Địa Thể dục Sử Địa Văn
3 Toán Công nghệ Hóa Thể dục Sinh
4 Văn Nhạc Văn BDHSG Hóa Toán
5 Anh HĐNGLL Văn BDHSG Toán Sinh hoạt

Lớp 9A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sử Văn Toán Văn
2 Toán Hóa Văn Thể dục Sinh
3 Địa Anh Địa Hóa Văn Toán
4 Thể dục GDCD Sinh Tự chọn Anh
5 Văn HĐNGLL Nhạc Tự chọn Công nghệ Sinh hoạt

Lớp 9A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa Toán Thể dục Hóa
2 Địa Toán Sinh GDCD Anh Toán
3 Toán Địa Văn Văn Công nghệ Văn
4 Thể dục Văn Tự chọn Sử Sinh
5 Văn HĐNGLL Anh Tự chọn Nhạc Sinh hoạt

Lớp 9A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Thể dục Toán Công nghệ Anh Văn
2 Toán Sinh Văn Hoá Văn
3 Sinh Anh Toán Địa GDCD
4 Nhạc Hóa Thể dục BDHSG Văn Toán
5 Văn HĐNGLL Địa BDHSG Sử Sinh hoạt

Lớp 9A6

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Sinh Thể dục Hoá Toán Văn
2 Hóa Toán Văn GDCD Toán
3 Toán Sinh Văn Văn Nhạc Sử
4 Văn Địa BDHSG Thể dục Anh
5 Công nghệ HĐNGLL Anh BDHSG Địa Sinh hoạt

Lớp 8A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Anh Anh GDCD Thể dục
2 Toán Anh Nhạc Sử Văn Hoá
3 Thể dục Hóa Toán Văn Văn
4 Văn Công nghệ Địa Tự chọn Sinh Toán
5 Mỹ thuật Sinh Sử Tự chọn Công nghệ Sinh hoạt

Lớp 8A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán Văn Văn Toán
2 Địa Hoá Thể dục Văn Thể dục Mỹ thuật
3 Toán Công nghệ Sinh Sinh Công nghệ
4 Anh Anh Sử Tự chọn Anh Hóa
5 Văn Nhạc GDCD Tự chọn Sử Sinh hoạt

Lớp 8A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sử Toán Anh Anh
2 Toán Thể dục Công nghệ Nhạc Sinh
3 Hóa Văn Anh Sử Văn Thể dục
4 Văn Công nghệ Mỹ thuật Tự chọn Văn Toán
5 Sinh GDCD Địa Tự chọn Hoá Sinh hoạt

Lớp 8A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Thể dục Toán Sử Hoá  Văn
2 Công nghệ Toán Văn Sinh Nhạc Anh
3 Toán Sinh Văn Địa Toán
4 Anh Sử GDCD Tự chọn Công nghệ Thể dục
5 Văn Mỹ Thuật Hoá Tự chọn Anh Sinh hoạt

Lớp 8A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán Sinh Văn Lý 
2 Thể dục GDCD Địa Toán Văn Công nghệ
3 Toán Công nghệ Nhạc Văn Thể dục Anh
4 Văn Sinh Anh BDHSG Anh Sử
5 Hoá Hoá Mỹ thuật BDHSG Sử Sinh hoạt

Lớp 7A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Văn Sinh Sử Anh
2 Toán Toán Văn Thể dục Mỹ thuật Anh
3 Địa Thể dục GDCD Nhạc Toán Địa
4 Văn Sử Công nghệ BDHSG Sinh Toán
5 Anh HĐNGLL BDHSG   Sinh hoạt

Lớp 7A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Thể dục Toán Công nghệ
2 Thể dục SửVăn Sử Anh Sử Địa
3 Toán GDCD Sinh Địa Anh Toán
4 Sinh Toán Nhạc Tự chọn Mỹ thuật Văn
5 Văn HĐNGLL Anh Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 7A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Anh Sử Văn
2 Toán Anh Văn Toán Công nghệ Thể dục
3 Mỹ thuật Nhạc Văn Sinh Sinh GDCD
4 Thể dục Địa Sử Tự chọn Anh Toán
5 Văn HĐNGLL Địa Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 7A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Địa Anh Văn Toán Địa
2 GDCD Nhạc Văn Sinh Văn
3 Toán Sinh Toán Anh Mỹ thuật Sử
4 Anh Thể dục Thể dục Tự chọn Sử Toán
5 Văn HĐNGLL Công nghệ Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 7A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Thể dục Toán Anh Sinh
2 Địa Toán Địa Anh Toán Công nghệ
3 Toán Thể dục Mỹ thuật Sử Sử Văn
4 Văn Anh Tự chọn Nhạc Văn
5 GDCD HĐNGLL Sinh Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Anh Thể dục Văn Nhạc Thể dục
2 Toán Mỹ thuật Toán GDCD Sinh Toán
3 Anh Địa Sinh Văn Toán
4 Anh Công nghệ Công nghệ Tự chọn Văn Sử
5 Văn HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Nhạc Địa Toán Toán Sử
2 Mỹ thuật Anh Công nghệ Sinh Văn Công nghệ
3 Toán Sinh Thể dục Văn Thể dục
4 Anh Văn Anh Tự chọn GDCD Toán
5 Văn HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A3

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Anh Sử Văn Thể dục Sử
2 Công nghệ Toán Thể dục Văn Anh Công nghệ
3 Toán Mỹ thuật GDCD Toán Thể dục
4 Văn Sinh Công nghệ BDHSG Nhạc Toán
5 Anh HĐNGLL   BDHSG   Sinh hoạt

Lớp 6A4

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Sinh Anh Văn Toán Toán
2 Sinh Công nghệ Toán Anh Thể dục
3 Toán Địa Nhạc GDCD Văn Sử
4 Văn Anh Thể dục Tự chọn Văn Mỹ thuật
5 Công nghệ HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A5

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Công nghệ Anh Toán Anh
2 Toán Văn Sử Địa GDCD Thể dục
3 Công nghệ Văn Văn Văn Nhạc Sinh
4 Mỹ thuật Sinh Tự chọn Thể dục Toán
5 Anh HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Lớp 6A6

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Công nghệ GDCD Nhạc Văn
2 Công nghệ Văn Anh Toán Sử Anh
3 Toán Anh Sinh Sinh Thể dục Toán
4 Địa Mỹ thuật Tự chọn Toán Thể dục
5 Văn HĐNGLL   Tự chọn   Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tài liệu

Văn bản mới

01

Hướng dẫn chuyên môn năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 09/09/2017

lượt xem: 169 | lượt tải:43

Số: 40/PGD&ĐT

CV nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 ngành GD&ĐT quận

Thời gian đăng: 24/01/2017

lượt xem: 364 | lượt tải:107

Số: 851 /HD - PGD&ĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thời gian đăng: 21/09/2016

lượt xem: 458 | lượt tải:120

S ố : 3 3 3 7 / S G D & Đ T - G D T r H

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2016 - 2017

Thời gian đăng: 21/09/2016

lượt xem: 971 | lượt tải:252

Số 03/2016/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí năm học 2016 - 2017 của HDDND Thành phố

Thời gian đăng: 21/09/2016

lượt xem: 673 | lượt tải:156

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay183
  • Tháng hiện tại11,342
  • Tổng lượt truy cập398,047

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

main logo (1)

main logo

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

flash violet

CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS VĂN KHÊ
Địa chỉ: Đường Phan Đình giót - La Khê - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 0243.824.042
Email: c2vankhe-hadong@hanoiedu.vn        Website:thcsvankhe.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây